wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมวันเด็ก รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560   Share   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมวันเด็ก รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 

วันนี้ (12ม.ค.60) ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติร่วมงานวันเด็ก รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตยะลา ตลอดจนหลายภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมีผู้ปกครองเด็กพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า เด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างเหมาะสม และรอบด้าน โดยเฉพาะเด็กที่เป็นเด็กพิเศษ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เห็นว่าเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสไม่ค่อยได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉกเช่นเด็กทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการสำหรับเด็กพิเศษและด้อยโอกาสเป็นการเฉพาะ โดยชื่อว่า “รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ” โดยจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลา 11 ปี ที่ได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน รวมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสมีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสที่เข้าร่วมงาน ได้รับความรัก ความปรารถนาดี จากสังคมที่มอบให้อย่างมีความสุข

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกมส์ต่างๆ การออกบูธ ฐานศิลปะ ฐานของเล่น ฐานความรู้ ฐานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและรักษาฟัน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตลอดจนกิจกรรมลานอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งสร้างความสนุกสนานแก่เด็ก และผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้