ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เจตจำนงในการปฏิบัติด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยฯ   Share   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เจตจำนงในการปฏิบัติด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา