สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา    Share   

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 23