wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จัดเวทีสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้    Share   

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และเครือข่ายภาคประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดเวทีสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้  

วันนี้ (18มี.ค.60) ที่ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเวทีสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ โดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และเครือข่ายภาคประชาสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี องค์กรภาคประชาสังคมทั้งใน และนอกพื้นที่ องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในครั้งนี้

นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาสังคมชายแดนใต้ กล่าวว่า การจัดเวทีสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ รวมทั้งสนองนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่มาจากภาคประชาสังคมต่อหน่วยที่เกี่ยวข้อง และเปิดพื้นที่กลางให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคประชาสังคมกับส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ