wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วันนี้ (10เม.ย.60) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 4 คณะ ระดับปริญญาตรี ปี 1 รหัส 59 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา และปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตได้อย่างประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกด้วย