อบรมทักษะการประกอบอาชีพแปรรูปกล้วยหิน    Share   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  จัดอบรมทักษะการประกอบอาชีพ หลักสูตร การทำธุรกิจจากผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหิน ผลิตภัณฑ์แปรรูปฉาบรสหวาน ฉาบรสเค็มและฉาบรสเนย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการอบรมทักษะการประกอบอาชีพการทำธุรกิจจากผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหิน (พืช GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ผลิตภัณฑ์แปรรูปฉาบรสหวาน  ฉาบรสเค็มและฉาบรสเนย (รุ่นที่ 1) ระหว่าวันที่ 16-18 พ.ค. 60 และ รุ่นที่ 2 23-25 พ.ค. 60 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดที่เพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน  เป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และแก้ปัญหาการว่างงานในพื้นที่  ตลอดจนบริการวิชาการให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคตส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น