สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร   Share   

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา