ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รหัส 60   Share   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560