wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรย.รับสมัครนักวิจัยดีเด่น    Share   

งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 

คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงและมีผลงานดีเด่นทางด้านการวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2560 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้านการวิจัยมาโดยตลอดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักวิจัยท่านอื่นๆ โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งมีด้วยกัน 8 รางวัล ได้แก่

1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น

2.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

3.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการปฏิรูปการเรียนรู้

4.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

5.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์

6.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านงานสร้างสรรค์

7.รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่

8.รางวัลนักวิจัยดีเด่นสายสนับสนุน

 วิธีการสมัคร

1.นักวิจัยกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มประวัติและผลงานวิจัยของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560” แล้วส่งให้คณะ/สำนัก/สถาบัน

2.       คณะ/สำนัก/สถาบัน พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อนักวิจัยผู้สมัคร พร้อมส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560      

 เกณฑ์การพิจารณา

1. เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ภายใน 3 ปี นับจากปีที่ให้รางวัล

2. เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแสดงให้เห็นว่ามีคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการ

3. เป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ทำเป็นรายบุคคลหรือคณะวิจัย

4. ต้องไม่เป็นผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ทำเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตร

5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และอุทิศตนเพื่องานวิจัยที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง

6. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร

 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/research/view/62_รับสมัครนักวิจัยดีเด่น_ประจำปี_2560.html

หรือติดต่อได้ที่ งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 31002 กำหนดส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560       

 

เอกสารแนบ ประจำปี 2560.pdf
เอกสารแนบ ประจำปี 2560.pdf