wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    Share   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรึกษาหารือและสอบถาม จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลปรากฏเป็นดังนี้

    1. การประเมินฯ ครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งแรก มหาวิทยาลัยยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการส่งหลักฐานเชิงประจักษ์  โดยเข้าใจว่าหากไม่มีนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสจะไม่มีการประเมินหลักฐานอย่างอื่น จึงไม่ได้ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนั้นคะแนนที่ได้มีเพียงคะแนนจากบุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเท่านั้น

    2. ทั้งที่ความเป็นจริงมหาวิทยาลัยฯ ได้มีความตั้งใจจริงต่อการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินฯ ดังกล่าวส่งผลต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอย่างมาก จึงขอให้หน่วยงานผู้ประเมินได้มีหนังสือชี้แจงผลคะแนนในแต่ละส่วนให้รับทราบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชี้แจงให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

   3. จากผลการประเมินฯ ดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการประเมินปี 2560 จึงได้รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างรัดกุมที่สุด เพื่อให้ผลการประเมินได้สะท้อนตามการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ในการนี้มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือสอบถาม สำนักงาน ป.ป.ช. ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อขอคำชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้วจะได้นำมาชี้แจงเพิ่มเติมต่อไป     

     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

เอกสารแนบ .pdf