wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
สวท.อบรม พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจชต.   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อบรมโครงการการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วันนี้ (19 พ.ค.60) ที่ห้องประชุม (หลูหุ้ย) ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์นูรีดา จะปะกียา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบรรณารักษ์ให้กับครูและนักเรียนในการจัดระบบทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อีกทั้งเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฯ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของครูและนักเรียนตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ห่างไกล ที่ยังขาดแคลนสื่อและหนังสือ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมที่เป็นครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี จำนวนทั้งสิ้น 36 คน