wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มรย. เสวนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จชต.   Share   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง "แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้" หวังศึกษาแนวโน้มทิศทางทางการศึกษา

           วันนี้ (17มิ.ย.60) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดเสวนาทางวิชาการเรื่อง "แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้" เพื่อศึกษาแนวโน้มทิศทางทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 สู่ยุค 4.0" และได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์       ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ คุณชนกนันท์ พะสุโร ตัวแทนครูในพื้นที่ฯ จากโรงเรียนบ้านบ่อหิน เรื่อง "แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้" ซึ่งการจัดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา จำนวน 240 คน

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาและมีหน้าที่โดยตรงในการผลิตครู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครู เนื่องจากครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่วางไว้ นั้นคือผู้เรียนที่จบออกไปมีคุณภาพ เป็นทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะสำคัญสำหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคของเทคโนโลยีและโลกแห่งการแข่งขัน ก้าวทันทิศทางการพัฒนาและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ รวมถึงสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสิทธิภาพ

         ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า  กิจกรรมเสวนาเรื่อง "แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้" จัดขึ้นตามโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูชายแดนใต้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มทิศทางการศึกษาและการพัฒนาครูชายแดนใต้ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งตั้งสถาบันพัฒนาครูชายแดนใต้