wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
บุคลากรสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา เข้าร่วมอบรมทักษะการผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัว   Share   

บุคลากรสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรภ.ยะลา (YRU RADIO) เข้าร่วมอบรมทักษะการผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัว

เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน กลุ่มคนตัว D ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) จัดอบรมทักษะการผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัว โดยมีคุณปัทมา เนียบบดี และคุณโสภิญญา ขุนภักดี  นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักจัดรายการวิทยุเรียนรู้ทักษะ วิธีการจัดรายการวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัว พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิทยุชุมชน โดยได้รับการอบรมหัวข้อต่างๆ ดังนี้  ธรรมชาติของเด็กและครอบครัว โดย ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสมองและการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ทักษะในการสื่อสารและทักษะในการใช้เสียงให้เหมาะสมสำหรับการจัดรายการ โดย คุณปราณี มีทรัพย์ และคุณวรวิทย์ ศรีเนตร ผู้ดำเนินรายการโฮมคิดส์ หลักการการพัฒนาประเด็นในการจัดรายการวิทยุ โดย คุณราเมศ เชื้อเมืองพาน และคุณเรวัติ สังช่วย และเวทีก้าวไปข้างหน้าในการทำรายการวิทยุเพื่อเด็ก โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส) คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คุณวันชัย บุญประชา กลุ่มคนตัว D และคุณรัศมี มณีนิล ผู้ดำเนินรายการออนเดอะเวย์โอม พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่ายการผลิตรายการสำหรับเด็ก