wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
การใช้บทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงเพื่อพัฒนาผลสัมฤธิ์การใช้โปรแกรมฯ    Share   

การใช้บทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงเพื่อพัฒนาผลสัมฤธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)  

 

เอกสารแนบ .pdf