wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    Share   

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันนี้ (17ก.ค.60) ที่ ห้องณัฐภมรประวัติ ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์ พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ หัวหน้างานจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

สำหรับพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดขึ้นเนื่องด้วยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการวิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการ Institutionalizing Mother Tongue - Based Multilingual Education in Thailand Deep South สนับสนุนโดย European Union (EU) ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา