wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561    Share   

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมพร้อมกับการรับสมัครในรูปแบบของระบบ TCAS            

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี บุคลากรของกองบริการการศึกษาร่วมกับคณาจารย์ประจำคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการสรรหานักศึกษา ซึ่งมีกำหนดการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร โรงเรียนสุคิรินวิทยา โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โรงเรียนตากใบ และโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์

ทั้งนี้กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งเตรียมความพร้อมกับการรับสมัครในรูปแบบของระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) ชื่อใหม่ของระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ปีการศึกษา 2561