wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสำหรับครูและนักเรียนใน 3 จชต.   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสำหรับครูและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการสถาบันพัฒนาครูชายแดนภาคใต้ 

วันนี้ (13ก.ย.60) ที่ บริเวณลานน้ำพุ คณะครุศาสตร์ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านยะลาที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสำหรับครูและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการสถาบันพัฒนาครูชายแดนใต้

อาจารย์ปนัดดา เรืองสงค์ กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับแหล่งเรียนรู้คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการให้มีเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงศึกษาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาข้อมูลภาวการณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนระดับประถมศึกษาและครูที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนที่สอนในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูประจำการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้