wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ศูนย์เรียนรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสันติสุขชายแดนใต้    Share   

ศูนย์เรียนรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีบนพื้นฐานความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมมหกรรมสันติสุขชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU PEACE FESTIVAL)

วันนี้ (13ก.ย.60) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสันติสุขชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU PEACE FESTIVAL) โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมมหกรรมสันติสุขชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU PEACE FESTIVAL) จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีกับภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2560 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางออกสันติภาพเพื่อสังคมสันติสุข โดย นายสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูตไทย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ และ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ดำเนินการเสวนา กิจกรรมการประกวดวงดนตรีอานาซีด ปาฐกถาพิเศษการเมือง สันติภาพและโลกมุสลิม โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม และกิจกรรมการประกวดปันจักสีลัตพื้นบ้าน