wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มรภ.ยะลา จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559   Share   

สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559  

วันนี้ (13ก.ย.60) ที่ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนในครั้งนี้ 

อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สำหรับการจัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรมีเวทีในการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการประกันคุณภาพและการจัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานประกันคุณภาพส่งต่อปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปยังผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข อันจะส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2560 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น