wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มรภ.ยะลา ได้รับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การเสนอซื้อหนังสือ   Share   
 ทางห้องสมุด ได้รับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์การเสนอซื้อหนังสือ สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ 
 หลักเกณฑ์การจัดหาฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนี้

1.รายชื่อหนังสือของรายวิชาแต่ละหลักสูตร ที่เป็นตำราหลัก

2.รายชื่อหนังสือของรายวิชาแต่ละหลักสูตร ที่เป็นตำราเสริม

3.หนังสือประกอบการทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากร

หนังสือทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น หนังสือเกี่ยวกับการก่อสร้าง  การจัดสวน ระบบประปา หรืออื่นๆ เป็นต้น

4.หนังสือที่สนับสนุนการทำงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร

5.  จำนวนการเสนอรายชื่อหนังสือ เพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

5.1   รายชื่อหนังสือต่อ 1 หลักสูตรทุกรายวิชาที่ปรากฏในแผนการเรียนการสอนของหลักสูตร  

5.2   รายชื่อหนังสือสำหรับการทำผลงานทางวิชาการของสายวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งของสายสนับสนุน ไม่จำกัดจำนวน

5.3   รายชื่อหนังสือภาษาไทย จำนวน 1 ชื่อเรื่อง/ 3 เล่ม

5.4   รายชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชื่อเรื่อง/ 1 เล่ม

* หมายเหตุ การเสนอรายซื้อขอรบกวนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2560