wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ    Share   

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมปฏิบัติการการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ ภายใต้โครงการสานพลังชุมชนเพื่อการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้

วันนี้ (28ก.ย.60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมปฏิบัติการการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ ภายใต้โครงการสานพลังชุมชนเพื่อการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เจ้าหน้าที่โครงการฯ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโกตาบารู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตลาดนัดซอฮาบะห์ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับท้องถิ่นชายแดนใต้ ดังนั้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้จึงเป็นภารกิจที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานในพื้นที่ชายแดนใต้ การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนใต้จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้มีโครงการสานพลังชุมชนเพื่อการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยใช้ฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ