wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
[กองบริการการศึกษา] ให้นักศึกษาอัพเดทหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SMS   Share   

          ด้วยมหาวิยาลัยได้นำระบบแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SMS (หมายเลขโทรศัพท์) เพื่อให้การบริการระบบข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. แจ้งอัพเดทหมายโทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบันในระบบลงทะเบียนเรียน (ประวัตินักศึกษา) ทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองบริการการศึกษา ช่องหมายเลข 1