ข้อมูลที่พบ 25 รายการ
ชื่อ
หมายเลขภายใน
หมายเลขภายนอก
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
18400
073-299620
ศูนย์ส่งเสริมการทำงานผลงานวิชาการ
17000
คลีนิกสุขภาพวิถีไทย (อาคาร 6)
74302
73299657
สาขาสุขศึกษา
74300
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
74200
สาขาคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้องพักอาจารย์)
74103
สาขาคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3 (ห้องพักอาจารย์
74102
สาขาคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้องซ่อมบำรุง)
74101
สาขาคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 4 (ห้องพักอาจารย์)
74100
สาขาฟิสิกส์ (ห้องพักเจ้าหน้าที่)
73402
สาขาฟิสิกส์ (ห้องพักอาจารย์)
73400
สาขาชีววิทยา อาคาร 9 (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ)
73301
สาขาชีววิทยา อาคาร 5
73300
สาขาเคมี อาคาร 9 (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ)
73201
สาขาเคมี อาคาร 5
73200
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
73100
โครงการพัฒนาอาหารฮาลาล
72203
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร
72202
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
72200
สาขาเกษตรศาสตร์
72100
73299647
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการคณบดีคณะฯ
71001
สำนักงานคณบดี
71000
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
70003
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
70002
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
70001