wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ข้อมูลที่พบ 25 รายการ
ชื่อ
หมายเลขภายใน
หมายเลขภายนอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต MBA
63800
หลักสูตรธุรกิจท่องเทียว
63700
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
63600
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
63500
สาขาการตลาด
63300
สาขาการจัดการ
63200
สาขาการเงินและบัญชี
63100
หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
63001
ห้องปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ MSC
62200
ภาควิชานิเทศศาสตร์
62000
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป (ว.จ.ก.)
61301
หัวหน้างานจัดการการศึกษา (ว.จ.ก.)
61201
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ (ว.จ.ก.)
61101
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการคณบดีคณะฯ
61001
สำนักงานคณบดี
61000
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
60004
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
60003
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
60002
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
60001
คณะวิทยาการจัดการ
60000
73299630
สาขาสังคมศึกษาวิทยา (พัฒนาชุมชน)
54701
สาขาสังคมศึกษาวิทยา
54700
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
54600
ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
53000
73299648
สาขาภาษาอังกฤษ
52500