ข้อมูลที่พบ 25 รายการ
ชื่อ
หมายเลขภายใน
หมายเลขภายนอก
สาขาภาษาไทย
52300
คลีนิกวิจัยและบริการวิชาการ
51302
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
51004
นักวิชาการศึกษา
51003
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการคณบดีคณะฯ
51001
สำนักงานคณบดี
51000
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
50004
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
50003
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
50002
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50001
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50000
73299632
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
44000
73299603
สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล
43400
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
43300
สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ผศ.สมศักดิ์)
43200
สาขาจิตวิทยา (อ.กอเดช)
43100
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา (ดร.เนาวรัตน์)
43000
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
42400
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
42300
สาขาวิชาการประถมศึกษา
42200
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
42100
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (ผศ.กมลรัตน์)
42000
ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
41004
โครงการทวิภาษา
41003
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.ฟารีดา)
41002