wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ข้อมูลที่พบ 25 รายการ
ชื่อ
หมายเลขภายใน
หมายเลขภายนอก
สำนักงานคณบดี (อ.ปนัดดา)
41000
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (คณะครุศาสตร์)
40005
รองคณบดีฝ่ายบริหาร(คณะครุศาสตร์)
40004
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.อุไรรัตน์)
40003
คณบดีคณะครุศาสตร์
40001
คณะครุศาสตร์ (สารบรรณกลางคณะ)
40000
73299626
โครงการคลินิกเทคโนโลยี
34000
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
33001
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
33000
73299642
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
32001
ศูนย์วิทยาศาสตร์
32000
73299643
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
31400
สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
31002
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ
31001
สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ
31000
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
30001
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
30000
73299634
ศูนย์หนังสือ(มรย.)
29000
ห้องปฏิบัติการฯ 25-405
25405
ห้องปฏิบัติการฯ 25-404
25404
ห้องปฏิบัติการฯ 25-402
25402
ห้องปฏิบัติการฯ 25-401
25401
ห้องปฏิบัติการฯ 25-302
25302
ห้องปฏิบัติการฯ 25-301
25301
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ(มะอูเซ็ง)
23403