คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วันที่ 18 สิงหาคม 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วันที่ 15-19 สิงหาคม 2560
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560

แผนผัง
แผนผังสถานที่จัดงานและกิจกรรม