กำหนดการเปิดพิธี มรย.วิชาการ 2562 และ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ