เมื่อวันที่
22 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​บุคลากรกองบริการการศึกษา บรรยายให้ความรู้เรื่องการเทียบคุณวุฒิการศึกษาแก่ผู้จบต่างประเทศ


บุคลากรกองบริการการศึกษา ราชภัฏยะลา บรรยายให้ความรู้เรื่องการเทียบคุณวุฒิการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

  วานนี้ (21 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาว์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี นางสาวมัซมีร์ หะยีแวนาแว นักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชาและเทียบคุณวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติในการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ แนวทางการเทียบโอนรายวิชาและเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการบริการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศในนามศูนย์พิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 90 คน

ย้อนกลับ