เมื่อวันที่
7 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

บุคลากร มรย. แนะนักศึกษาก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศในสถานการณ์(COVID-19) ใ


บุคลากร มรย. แนะนักศึกษาก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) ในกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศนักเรียน

นางสาวมัซมีร์ หะยีแวนาแว นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวธัญชนก จิตสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 210 คน จัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาต่อ การเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ดูแล ติดตามให้คำปรึกษาในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต รวมทั้งสร้างความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับนักเรียน นักศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนและองค์กรต่าง ๆ

ย้อนกลับ