เมื่อวันที่
7 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​บุคลากร มรย.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


บุคลากร มรย.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

  วันนี้ (๗ ธ.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น.บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (อบรมแบบออนไลน์) เพื่อชี้แจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยมี นางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผู้อํานวยการสํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมด้วย นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชํานาญการ นายจตุรพร จิรพงศ์ไพโรจน์เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชํานาญการ และ นายอดิพงษ์ อทุน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ วิทยากรจาก สํานักงาน ป.ป.ช. จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

***********

ภาพ/ข่าว สำนักงานประกันคุณภาพ

บก. ข่าว   งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ