เมื่อวันที่
20 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

ชมรมจิตอาสา ม.ราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำจิตอาสา


ชมรมจิตอาสา ม.ราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำจิตอาสา

วันเสาร์ (18 มี.ค. 66) เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายอานัส เบ็ญฮาวัน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม มรย.จิตอาสา นำนักศึกษาจากชมรมมรย.จิตอาสา จำนวน 20 คน ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำจิตอาสา ให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายแวดาโอะ แวดือเราะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

นายแวฮาซัน แวบือราเฮ็ม ประธานโครงการ กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว ชมรม มรย.จิตอาสาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น การพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์แสดงออกถึงความสามารถ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต คิดดี ทำดี เอาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม รวมถึงการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะทำให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเราและผู้อื่น นอกจากการเรียนแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่โดยใช้ความรู้ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และชุมชนต่อไปได้

ย้อนกลับ