เมื่อวันที่
20 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ชมรม มรย.จิตอาสาฯ ร่วมพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ชมรม มรย.จิตอาสาฯ ร่วมพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (20ก.ค.62) ที่ บริเวณคลองโต๊ะนิ ม.1 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการฟื้นฟู พัฒนาลำน้ำ คูคลอง กำจัดวัชพืช ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสนามกีฬา บริเวณสุสานโต๊ะนิ และคลองโต๊ะนิ โดยมี ประธานชมรม และสมาชิกชมรมเข้าร่วมกว่า 40 คน พร้อมกันนี้ ยังมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำริต่างๆ จังหวัดยะลา จึงได้จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดี และน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ย้อนกลับ