เมื่อวันที่
7 ต.ค. 2019

ป้ายกำกับ
โรงเรียน รามัน ชมรมtobenumber1 บริการชุมชน

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่บริการชุมชนใช้หลักพัฒนาแบบคู่ขนาน


ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่บริการชุมชนใช้หลักพัฒนาแบบคู่ขนาน “พัฒนาคนและพัฒนาพื้นที่”ภายใต้โครงการ “ To be รักน้อง ห่างไกลยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนธารแร่ อ.รามัน จ.ยะลา ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ “ รักน้อง ห่างไกลยาเสพติด” โดยมีนายปิ่นพงษ์ เบญจมนัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนธารแร่ กล่าวเปิดงานและต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครูและผู้นำชุมชน รวมทั้งนักเรียน รวมถึงคณะที่ปรึกษา กรรมการชมรมและสมาชิกชมรมชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วม

ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว” โดย นายอาติ ดิงปาเนาะ ที่ปรึกษาประธานชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมฐานความรู้จากชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีทั้งหมด 3 ฐาน ประกอบไปด้วย ฐานภาวะผู้นำ ฐานสามัคคี ฐานความคิดสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนธารแร่ให้ดีขึ้น รวมถึงการทาสีกำแพงโรงเรียน เพื่อปรับภูมิทัศน์ที่สวยงามพร้อมกันนี้ยังมีนักศึกษาตากโครงการ Extra time มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาร่วมกันทาสีโรงเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้โรงเรียนน่าอยู่ กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้เพราะมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้

ย้อนกลับ