เมื่อวันที่
30 ต.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงตรวจหลักประกันสัญญา ณ งานพัสดุและงานการคลัง


หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงตรวจหลักประกันสัญญา ณ งานพัสดุและงานการคลัง

นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงตรวจเรื่องหลักประกันสัญญา เพื่อให้ทราบว่าหลักประกันสัญญา มีอยู่จริง ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับบัญชีย่อยหลักประกันสัญญา อีกทั้งเพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติในการรับหลักประกันสัญญาและการคืนหลักประกันสัญญาได้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ และเพื่อให้ทราบว่าการเก็บรักษาหลักประกันสัญญา ที่เป็นหนังสือค้ำประกัน เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยเป็นระบบหรือไม่ ณ งานพัสดุและงานการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 

ย้อนกลับ