เมื่อวันที่
27 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงตรวจสอบเรื่องระบบการควบคุมภายใน


หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงตรวจสอบเรื่องระบบการควบคุมภายใน การบริหารงานว่ามีระบบการจัดการ กองพัฒนานักศึกษา มรย.

   นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ นางสาววัลวิสา ถมทอง และนางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ นักตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงตรวจเรื่องระบบการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานระบบงานของหน่วยงานว่ามีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่อย่างไรและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง อีกทั้งเพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนตรวจทานกระบวนการปฏิบัติงานว่าไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดหรือไม่ ตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ