เมื่อวันที่
27 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ครั้งที่ 5/2563


หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายสุพจน์ อาวาส ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา/กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายประสิทธิ์ ชูเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ นายนันทพล กาญจนวัฒน์ นายไพโรจน์ สว่างตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางโสภี เสนพงษ์ เลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ มีวาระสืบเนื่องเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลาและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน วาระเรื่องนำเสนอเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และวาระเรื่องอื่นๆ

ย้อนกลับ