เมื่อวันที่
30 ธ.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​หน่วยตรวจสอบภายใน มรย. ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปี 64


หน่วยตรวจสอบภายใน มรย. ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปี 64

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน” ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายสุพจน์ อาวาส ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ชูเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2563

สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 20 ปี พ.ศ. 2561 -2580 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมโปร่งใส โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทพล กาญจนวัฒน์ และนายกฤตินันทน์ เตนากุล ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ย้อนกลับ