เมื่อวันที่
30 ต.ค. 2020

ป้ายกำกับ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/63 และยินดีกับบุคลากรที่ได้แต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ตำแหน่งเชี่ยวชาญ


มรภ.ยะลา ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 10/2563 และร่วมยินดีกับอาจารย์ที่ได้แต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” และ “ตำแหน่งเชี่ยวชาญ”

วันนี้ (30 ต.ค.63) เมื่อเวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่10/2563 โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบเรื่องการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมา เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการดำเนินโครงการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่องพิจารณาการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม เรื่องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร เรื่องพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 16 คน

พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ นุชนาถ เต็มดี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์นายอัชมาน อาแด สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์กนกวรรณ กาญจนธานี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์นูรีดา จะปะกียา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์นวรัตน์ ไวชมภู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์นันทา จันทร์แก้ว สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งอาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์เพ็ญนภา เกื้อเกตุ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งติดภารกิจ

และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ได้แก่ นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวกรัณฑรัตน์ เติมวิทย์ขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดคณะครุศาสตร์ นางสาวมารศรี ดาหะยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี และ นางศุนิสา เจะแวมาแจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ