เมื่อวันที่
30 พ.ย. 2019

ป้ายกำกับ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.ยะลา อบรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ฯ ในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6


      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มรภ.ยะลา อบรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

      วันนี้ (30พ.ย.62) ที่ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป บุคลากร และครูในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
      ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ (ในนามคณะผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ) ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มรภ.ยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อศึกษาและสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง พร้อมเสริมสร้างกระบวนการคิดที่ถูกต้องของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ อีกทั้งพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับการให้บริการกับผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยจัดอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ