เมื่อวันที่
14 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา


คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้โครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้

วันนี้ (14พ.ค.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฮัสลีนา บุญทวี นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา วิทยากรอบรมให้ความรู้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในวันนี้ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มรภ.ยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสามารถนำความรู้ทางการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่ท้องถิ่นชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ