เมื่อวันที่
9 พ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

​กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วานนี้ (8พ.ย.61) กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจำคณะ อาจารย์ประจำรายวิชา อาจารย์ผู้ช่วยสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เจ้าหน้าที่โสตฯ และตัวแทนนักศึกษาจากกลุ่มเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดผลจากการได้ศึกษาในรายวิชา พร้อมรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ จุดอ่อน จุดแข็งจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตลอด 1 ภาคการเรียนที่ผ่านมา เพื่อกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะได้นำผลที่ได้รับจากการประชุมถอดบทเรียนไปพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขต่อไป 

ย้อนกลับ