เมื่อวันที่
25 ต.ค. 2022

ป้ายกำกับ
#SDG4

​กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถอดบทเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการเรียนที่ 1/2565


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถอดบทเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการเรียนที่ 1/2565

วันนี้ (25 ตุลาคม 2565) กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการเรียนที่ 1/2565 โดยรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนในครั้งนี้

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรค และจุดเด่นที่ควรนำมาต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานต่อไป

ขอบคุณ 

ข้อมูล/ภาพ  กองบริการการศึกษา

ย้อนกลับ