เมื่อวันที่
7 ส.ค. 2021

ป้ายกำกับ
#SDG4

กองบริการการศึกษา มรย.จัดอบรมการผลิตบทเรียนผ่าน Massive Open Online Course


กองบริการการศึกษา ราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด

วันนี้ (7สิงหาคม 2564) กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 โดยอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet
การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดทำแบบทดสอบแบบต่าง ๆ การบันทึกคะแนน การประเมินผล และทักษะ เทคนิค ในส่วน Back Office ของ Massive Open Online Course เพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณธวัชชัย สิงห์ตาก้อง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้แก่คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมออบรมดังกล่าว

ย้อนกลับ