เมื่อวันที่
24 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​กองบริการการศึกษา ประชุมชี้แจงการเขียนหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมชี้แจงการเขียนหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

   วานนี้ (23 มีนาคม 2566 ) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมมังกีส ชั้น 2 อาคารวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมชี้แจงการเขียนหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2565 เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ และแนวทางการเขียนหลักสูตรที่มีแผนพัฒนา/ปรับหลักสูตร ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตรต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการทั้ง 4 คณะ อาจารย์ประธานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรกองบริการการศึกษา 

ย้อนกลับ