เมื่อวันที่
27 ต.ค. 2020

ป้ายกำกับ

กองบริการการศึกษา ราชภัฏยะลา ถอดบทเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


กองบริการการศึกษา ราชภัฏยะลา ถอดบทเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน

วานนี้ (วันที่ 26 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องมังกีส ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการเรียนที่ 1/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

กิจรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอนในรายวาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการเรียนที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์เหตุและปัจจัยที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว รวมทั้งค้นหา สร้าง และใช้ความรู้จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนประกอบด้วยคณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 268 คน

ย้อนกลับ