เมื่อวันที่
1 พ.ค. 2018

ป้ายกำกับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. (1พ.ค.61)ที่ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ จำนวนทั้งสิ้น 89 คน เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้

นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้ผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติขององค์กรนักศึกษา รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบนำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านกิจกรรมของผู้นำนักศึกษาต่อไป

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ผู้นำนักศึกษามีบทบาทสำคัญต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมของนักศึกษาจะดำเนินไปได้ด้วยดีนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความสามารถในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นำนักศึกษากับองค์กรนักศึกษาส่วนอื่นๆ ต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความตั้งใจในการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับส่วนรวมของมหาวิทยาลัย และกับสังคมต่อไป ดังนั้น การจัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นการฝึกให้ผู้นำนักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนกำหนดแผนงาน โครงการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2561 และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งภูมิปัญญา ภูมิธรรม และภูมิฐาน

ย้อนกลับ