เมื่อวันที่
11 มิ.ย. 2019

ป้ายกำกับ

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.ยะลา จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

วันนี้ (11มิ.ย.62) ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีบุคลิกภาพดี สง่างาม มีจิตอาสา มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

ย้อนกลับ