เมื่อวันที่
25 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

กองพัฒนานักศึกษา มรย. จัดกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566


กองพัฒนานักศึกษา มรย. จัดกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ภูธารารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการ พัฒนานักศึกษา “กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ภูธารารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติขององค์กรนักศึกษา และรู้จักการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบนำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม พร้อมเกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีของผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำพล บัวแก้ว อดีตผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญโญ เวชโช อดีตผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเสวนา “สานสัมพันธ์ ผู้นำนักศึกษา” ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ร่วมกับวิทยากรเสวนา ดำเนินโครงการใน ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และภูธารารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากองค์กรนักศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ 45 คน

ย้อนกลับ