เมื่อวันที่
11 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ
มรย. ลงนามMOU สถาบันวิทยาลัยวชช.

ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วม


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จับมือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกัน สนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (11ก.ค.62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภา ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกัน กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาร่วม และการประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนาม MOU พร้อมด้วย รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมในครั้งนี้

โดยสาระสำคัญความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาร่วมระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนและส่งต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และร่วมมือเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาคณาจารย์ การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งการพัฒนาความร่วมมือ โดยจัดให้มีคณะกรรมการอำนวยการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โดยคำนึงถึงการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ การพัฒนาวิชาการ และการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนต่าง ๆ ร่วมกันเป็นสำคัญ ซึ่งอาจจัดให้มีการพัฒนาโครงการย่อยหรือคณะทำงานเป็นเรื่องๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ เป็นโครงการรายปี หรือระยะยาว 3 - 4 ปี

ย้อนกลับ